สวพ.มก. ร่วมกับ วช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องเทาทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา-BUU จ.ชลบุรี จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน “Standard Operating Procedure Writing หรือ SOP”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน “Standard Operating Procedure Writing หรือ SOP” ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ข้าราชการนำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหลักการและแนวทางการเขียน SOP

Read more