Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด

Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด เป็นสื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยโปรแกรม Word Factory ประกอบด้วย E-courseware 3 ชิ้น ได้แก่ Word Tutor ซึ่งอธิบายเนื้อหาทางภาษา เกม Word Inspection ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่าง prefixes และ suffixs ที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกัน และเกม Word Manufacturing ซึ่งประกอบคำจากฐานศัพท์ที่กำหนด สอบถามได้ที่ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-5566

Read more

Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด

Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด เป็นสื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยโปรแกรม Word Factory ประกอบด้วย E-courseware 3 ชิ้น ได้แก่ Word Tutor ซึ่งอธิบายเนื้อหาทางภาษา เกม Word Inspection ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่าง prefixes และ suffixs ที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกัน และเกม Word Manufacturing ซึ่งประกอบคำจากฐานศัพท์ที่กำหนด สอบถามได้ที่ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-5566

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ โปรแกรม”ProShow Gold เพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง โปรแกรม”ProShow Gold เพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย” วิทยากรนายวิทวัส ยุทธโกศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more