การสร้างมูลค่าเพิ่มมันไม้หวาน สายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ และคณะ
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 061-4189-557 E-mail: rdipnc@ku.ac.th

Read more

การสร้างมูลค่าเพิ่มมันไม้หวาน สายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ และคณะ
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 061 418-9557 E-mail: panida.ch@ku.ac.th

Read more