มันสำปะหลังลงหัวเร็ว แป้งดี ไซยาไนด์ต่ำ “พันธุ์เกษตรศาสตร์ 80-1”

นายสกล ฉายศรี และคณะ
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 082-2460-4833 E-mail: ijsskch@ku.ac.th

Read more