การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้าน

ด้วยเหตุนี้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.รงรอง หอมหวล นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ นางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส นายสมนึก พรมแดง และนายวุฒิชัย ทองดอนแอ จากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้าน โดยทำการเก็บรวบรวมพันธุ์มันพื้นบ้าน ศึกษาวิธีการขยายพันธ์ และเก็บรักษาพันธุกรรมมันพื้นบ้านไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ รวมทั้งคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร โดยทำการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และบางจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ด้านอาหาร ทำการคัดเลือกมาศึกษาวิธีขยายพันธุ์ ทั้งโดยวิธีปกติที่ชาวบ้านใช้กันมาแต่ดั้งเดิม และวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากนั้นศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาพันธุกรรมในหลอดทดลองด้วยการใช้สารเคมี และอุณหภูมิต่ำ การย้ายปลูกเลี้ยงต้นกล้า ในเรือนเพาะชำ เพื่อผลิตต้นกล้าและนำกลับไปส่งเสริมการปลูกในชุมชน หรือป่าธรรมชาติ

Read more