มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ KU-Pink 649 ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

ดร.อรอุบล ชมเดช และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 085-908-0850 E-mail: ornubol@gmail.com

Read more

มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ KU-Pink 649 ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

ดร.อรอุบล ชมเดช ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ
รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.
โทร. 085-9080-850 E-mail: ornubol@gmail.com

Read more