เครื่องปอกผิวมะกรูด

เป็นเครื่องที่่พัฒนาโดย อ.ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ ร่วมกับ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ เพื่อการต่อยอดให้ใช้ได้ในอุตสาหกรรม โดยเครื่องสามารถปอกผิดวมะกรูดไปใช้ในการทำอาหารและแปรรูปต่อ เช่น การทำพริกแกง หรือตากแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบอื่นๆ หรือ การปอกผิวเพื่อนำน้ำมะกรูดไปใช้ผลิตน้ำยาสระผม น้ำยาทำความสะอาด ซึ่งเครื่องดังกล่าวสามารถช่วยลดปัญหาการใช้แรงงานในการปอกผิวมะกรูดได้อีกด้วย จุดเด่นของผลงาน สามารถปอกผิวมะกรูดได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 25 ผลโดยใช้เวลาในการปอกเพียง 25-35

Read more

เครื่องปอกผิวมะกรูด

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ และ อาจารย์ ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

ความคงตัวสารให้กลิ่นใบมะกรูดด้วยสตาร์ช เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร/รศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล

ความคงตัวสารให้กลิ่นใบมะกรูดด้วยสตาร์ช เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร สารให้กลิ่นส่วนใหญ่เป็นสารระเหย เมื่ออาหารผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ ตลอดจนระหว่างการเก็บรักษามักทำให้เกิดการสูญเสียของกลิ่นรส การกักเก็บสารให้กลิ่นจะช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์จากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากออกซิเจน แสง ความร้อน รวมทั้งลดความสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงของสารให้กลิ่นระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา ทำให้สามารถคงคุณภาพของสารให้กลิ่นและสามารถเก็บรักษากลิ่นได้นานขึ้น การนำสารให้กลิ่นของใบมะกรูดที่กักเก็บด้วยสตาร์ช ซึ่งสามารถสกัดจากพืชชนิดต่างๆ อย่างเช่น ธัญพืช พืชหัวและรากพืชทำให้มีความคงตัวของกลิ่นเพิ่มขึ้น ไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีการใช้ใบมะกรูดเป็นวัตถุดิบในการช่วยให้กลิ่นรสมีคุณภาพด้านกลิ่นที่ดีขึ้นกว่าเดิม   เรียบเรียง : วิทวัส

Read more