การรับ – ส่ง มอบหมายงาน แก่ผู้อำนวยการ สวพ.มก.

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีการรับ – ส่ง มอบหมายงานให้กับ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตั้งแต่วันที่ 18

Read more