สวพ.มก. ร่วมพิธีเปิดอาคารระพีสาคริก ลานกิจกรรมสำหรับนิสิต และพื้นที่สวนพักผ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมและมอบกระเช้าดอกไม้ในพิธีเปิดอาคารระพีสาคริก(สำนักทะเบียนและประมวณผล) ลานกิจกรรมสำหรับนิสิต และพื้นที่สวนพักผ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดี วันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 48 ปี

วันที่ 10 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผู้บริหาร และบุคลากร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเนื่องในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย” ครบรอบปีที่ 48 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น

Read more