มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร “MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences”

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำวารสาร “MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences” กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ วารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่มที่

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท45)

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้หัวข้อ “ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Seedling Innovation for Sustainable Development) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

Read more

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Globalization of Traditional Medicine”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Globalization of Traditional Medicine” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://sfe2018.mfu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-5391-6827 หรือ 08-3860-5114

Read more