มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ใน วันเสาร์ที่ 27 และ อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://www.western.ac.th/pages/bruero-research-jd-1 ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ word มาที่ E-mail: wturesearch@gmail.com  ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปเพื่อจัดการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษษ ระดับบัณฑิตศึกาและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความมือด้านการวิจัย

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อาคาร คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3

Read more