การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (รูปแบบออนไลน)

ด้วยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีภารกิจในการผลิตครูอาชีวศึกษาและพัฒนาคุณภาพของครูอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดภารกิจดังกล่าวนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง ให้บรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของครูอาชีวศึกษาในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National

Read more

RMUTCON งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

Website : https://www.rmutcon.org/

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS2020) ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

Read more

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ ASEIS 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Applied Sciences, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 (2nd ASEIS 2019) AND The 4th

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครัง้ที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน

Read more

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล.

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย” ทั้งนี้ได้ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการวิจัย สวพ.มก. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (ปขมท.) กำหนดจัดค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ฝึกการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ การร่วมค่ายฝึกอบรมมีค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปที่

Read more