ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 9 th International Conference on Creative Technology &5 th National Conference on Creative Technology (CreTech 2021)

สถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชุมวิชาการ International Conference Creative Technology 5th National Conference on Creative Technology TOURISM AND GREEN ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (The 5th RMUTR National Conference and The 2nd RMUTR International Conference) “นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Innovative

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (รูปแบบออนไลน)

ด้วยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีภารกิจในการผลิตครูอาชีวศึกษาและพัฒนาคุณภาพของครูอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดภารกิจดังกล่าวนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง ให้บรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของครูอาชีวศึกษาในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National

Read more

RMUTCON งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

Website : https://www.rmutcon.org/

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS2020) ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

Read more

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ ASEIS 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Applied Sciences, Engineering and Interdisciplinary Studies 2019 (2nd ASEIS 2019) AND The 4th

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครัง้ที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จ.ชลบุรี โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน

Read more

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล.

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more