ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ เป็นวารสารตีพิมพ์ (ISSN: 2773-9090) และวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: 2773-9104) ซึ่งวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

Read more

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสมาชิกในเครือข่าย IMT-GT

Read more

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย” ช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป

Read more

ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9 PSU Education Conference

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดประชุมวิชาการ The 9 PSU Education Conference “A Better in Higher Education for Future Economy” ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ( Journal of International Studies, Prince of Songkla University ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชียวชาญ นักวิชาการ

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hsmi.psu.ac.th/conference/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.074-282900-2

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences 2017 ภายใต้หัวข้อ “Innovation Creation, Social Engagement toward Sustainable Community” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

Read more

ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.libarts.psu.ac.th สอบถามเพิ่มเติม ; คุณชนัญญา มีงาม โทร.

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญร่วมการจัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60

Read more