มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.engagementthailand.org/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5541

Read more

เชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิขาการ-วิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://human.uru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เบอร์โทรศัพท์

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับคณะอาจารย์ คณะทำงานในหน่วยจัดการงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วางแผนที่จะพัฒนาศักยภาพอาจารย์ภายในคณะทำงานหน่วยจัดการงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่จะพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดังนั้นจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย และการพัฒนาความสามารถด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการขึ้น อาจารย์ซึ่งเป็นคณะทำงานในหน่วยจัดการงานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2

Read more