ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชากรระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (Create Research based on Innovation to Raise the Foundation Economy) MCRUNC 2021 (The 9th Muban

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความและส่งบทความได้ที่ :  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj/

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 6 มกราคม

Read more

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

Read more

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 “สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น”

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 “สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น” วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 1. หลักการและเหตุผล นโยบายสำคัญยิ่งประการหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่ การสนับสนุนให้ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปตามแนวทางซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น และบังเกิดผลสนองนโยบายส่วนกลางในด้านต่างๆ การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่หน่วยงานต่าง

Read more