ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020” ขั้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ

Read more

ม.ราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3

ด้วยคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 “Graduate School Conference 2019” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ SsSci2019

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” [The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ รอยัง ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerprogramr2019 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/edu2019 สอบถามโทร.0 2160 1061-2 ต่อ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ICMSIT 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of Management Science Suan

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-572-2715 E-mail:

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก “Moving Class Research” ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน

Read more

มร.สวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICMSIT 2014: International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2014 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนิสิต นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2014: International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2014

Read more