ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขยายเวลาลงทะเบียนและรับบทความในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อการบรรยาย “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน และส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2564

Read more