ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้วย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง “Oriental Medicine and Sciences Conference 2021” ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถส่งผลงานภายในวันที่

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน Journal of Current Science and Technology (JCST) 

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร Journal of Current Science and Technology (JCST)  อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (รับรองตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563) TCI กลุ่ม 1 (รับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

Read more

มหาวิทยาลัยรังสิตเชิญชวนนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RSUSSH 2020

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น / Malayan Colleges Laguna (Philippines) / Nong Lam University (Vietnam)/Nano Photonics Research Center, Shenzhen University (China) /

Read more