คณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

Read more

สวพ.มก.ยินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจในเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ออกแบบระบบฐานข้อมูลทุนวิจัยต่อไป วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2560 เรื่อง “ระบบเขียนภาษาแม่: ฐานรากของความสำเร็จ รางวัล และ อนาคตที่ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทัพเรือ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประเพณีฯ ครั้งที่ 17 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดจัดการประชุมในเรื่อง “ความเป็นธรรมในสังคม: เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

Read more

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical Research (GCP Training)”

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical Research (GCP Training)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยได้ทราบและตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยต่างๆ ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยเฉพาะการวิจัยยาและเวชภัณฑ์ชนิดใหม่ จัดเป็นการวิจัยที่มีความสี่ยงสูง หากเทียบกับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ จึงมีการวางหลักปฏิบัติที่เรียกว่า “Good

Read more

ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Forum on Public Relations and Advertising

ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Forum on Public Relations and Advertising ภายใต้หัวข้อ “Media Impacts on Culture and Social Communication” ระหว่างวันที่ 13

Read more