ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ” (Cannabis research and innovation for medical use and commercialization in Thailand and European country)  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา

Read more

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษาะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยให้คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยส่งได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1047-8 มือถือ 08 2629 1970 e-mail:

Read more

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666

Read more