ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years” วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Smart City Conference ครั้งที่ 1

ด้วยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ“Smart City Conference ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริมให้มีการนําเสนอและเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการด้าน Smart City เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม

Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดทำวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (Mekong-Salween Civilization Studies Jourmal) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม –

Read more

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15: NU RESEARCH AND INNOVATION TOWARDS SUSTAINED SOCIETY

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 วันที่จัดงาน วันที่

Read more

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Link : รายละเอียด

Read more

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” (Publishing Papers in Accredited International Journals:The Workshop)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” (Publishing Papers in Accredited International Journals:The Workshop) เพื่อเฉลิมฉลองในโอการครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30

Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ

Read more