ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้เป็นปีที่ 29 เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำฉบับ (Peer Review) กองบรรณาธิการ กำหนดนำวารสารประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จึงให้มีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเชิญบุคลากรทางการแทพย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอด้วยวาจา แบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://kku.world/sbxcq   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 (The National and International Graduate Research Conference 2017) วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ อาคารพจน์ สารสิน

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน”  โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการนำเสนอทั้งแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation

Read more