มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ผ่านลิ้งค์ ดังนี้ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/hsi_01 วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/sci_01 วารสาร Asian Journal of Traditional and

Read more