นวัตกรรมวัสดุเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

นักวิจัยมก.พัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดจากนวัตกรรมวัสดุผสมกราฟีน ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ด้วยเล็งเห็นศักยภาพของประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่จะมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการวิจัยและพัฒนาหาวัสดุชนิดใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มค่าความหนาแน่นของพลังงาน และ ค่าความจุไฟฟ้าจำเพาะให้สูงยิ่งขึ้น

Read more

ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้รับรางวัล 2014 TR –CHE – Scopus Young Researcher Awards

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส” ครั้งที่ 14 และมอบรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายวิชาการ สกว. ระหว่างวันที่ 23 –

Read more

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รางวัล

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รางวัล คือ 1. นายสกล ฉายศรี ได้รางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน)

Read more

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ และ  ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี

Read more

แสดงความยินดีกับอาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลจากองค์กรต่างๆ

ด้วยในปลายปี 2555-ปัจจุบัน มีอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ/รางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จึงมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์/นักวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นผู้มอบรางวัลให้ ดังนี้ 1) ศ.ดร.ทิพย์วดี 

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ประกาศเกียรติคุณ)

ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (รางวัลประกาศเกียติคุณ) ผลงานเรื่อง : “ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุมหัศจรรย์ “กราฟีน” ” ผู้ร่วมวิจัย : 1. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 2. นายภัทรชัย ศรีมุข 3. นายธนนท์ แก้วทรงพล

Read more