เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากได้ออกกำลังจากการปั่นจักรยาน ยังช่วยลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย และจากจำนวนผู้ใช้งานจักรยานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สถานที่ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนสถานที่เติมลมยางไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน จึงได้พัฒนาเครื่องสูบลมพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เครื่องสูบลมสามารถใช้สูบลมให้กับรถจักรยาน จักรยานยนต์ รวมทั้งรถยนต์ได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0952

Read more

เครื่องสร้างน้ำค้าง โดยผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องสร้างน้ำค้าง อุปกรณ์จับอากาศมาเป็นน้ำดื่ม เครื่องสร้างน้ำค้างมีน้ำหนัก 1,931 กรัม มีขนาด 13x13x22 เซ็นติเมตร ใช่กำลังไฟฟ้า กระแสตรง 39 วัตต์ สามารถผลิตน้ำสะอาดจากการควบแน่นไอน้ำในอากาศ อัตราผลิตสูงสุดวันละ 360 มิลลิลิตร เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานต่ำ สามารถผลิตน้ำสะอาดจากการควบแน่นไอน้ำในอากาศในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีความสลับซับซ้อน สามารถใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาได้ง่าย สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999

Read more

เครื่องกรองน้ำแบบพกพา โดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องกรองน้ำแบบพกพา สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำจิดผิวดินในพื้นที่ ที่ไม่มีระบบการปรับคุณภาพน้ำ ที่ืได้มาตรฐานหรือไม่มีระบบไฟฟ้า สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และทีมวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999

Read more

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไฟฟ้าแบบพกพา”

จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ “เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไฟฟ้าแบบพกพา” เป็นการต่อยอดมาจากการผลิตเครื่องกรองน้ำสะอาดแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ จากนั้นได้ทำวิจัยต่อยอด พัฒนาเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มที่สามารถผลิตไฟฟ้าแบบพกพาได้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือโทรมาที่ 089-674-9959 ผลงานของ

Read more

เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบคลื่อนที่ (Mobile Aqua Purifier) โดย ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบคลื่อนที่ (Mobile Aqua Purifier) หรือ MAP เป็นระบบกรองน้ำขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งบนพาหนะ เช่น จักรยาน รถ หรือเรือ เพื่อเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและน้ำประปาถูกตัดขาด รุ่น MAP3.4 สามารถกรอกน้ำดิบที่มีการปนเปื้อน และมีอัตราการผลิตน้ำได้สูงถึง 16

Read more

ต้นแบบจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม

การประดิษฐ์ต้นแบบจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดการนำจักรยานเก่าซึ่งเป็นซากจักรยานที่โดนน้ำท่วมเมือปี พ.ศ. 2554 ให้แปลงสภาพกลับมาใช้ใหม่ กลายเป็นต้นแบบจักรยานบำบัดน้ำเสียในคูโดยรอบสำนักหอสมุด และสามารถนำน้ำที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้อย่างถูกสุขภาวะ โดยการใช้ฟันเฟื่องล้อหน้า และล้อหลังควบคู่กัน ซึ่งปั้มที่ติดไว้ที่ตัวจักรยานนั้นเป็นประเภทปั้มโรตารี่ โดยใช้วิธีการดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่ท่อลม นำส่งไปถึงหัวจ่ายอากาศที่อยู่ใต้ผิวน้ำ ข้อดีของการใช้ปั้มประเภทโรตารี่ คือ สามารถอัดอากาศได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และอัตราการเติมอากาศขึ้นอยู่กับความเร็วของการปั่น ลูกเล่นที่ติดไว้กับจักรยานต้นแบบ คือได้มีการติดตั้งตัวปรับความหนืดของการปั่น เปรียบเสมือนการขี่จักรยานขึ้นเนินเขา ทำให้ผู้ปั่นได้ออกแรงเพิ่มมากขึ้น และสามารถปรับระดับความหนืดได้ โดยใช้การปรับจากระบบเบรคเดิมของจักรยาน อีกทั้งยังมีการติดตั้งตัววัดอัตราเครื่องวัดความเร็ว ระยะทาง และระยะเวลาในการออกกำลังกาย ข้อดีในการใช้วิธีการเติมอากาศใต้น้ำ คือจะไม่ทำให้เกิดการกระจายของละอองน้ำที่สกปรก รบกวนผู้ที่สัญจรไปมา ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-942-8616 ต่อ 232

Read more

เครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่โดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ผลิตน้ำดื่ม ได้ 30 ลิตร/ชั่วโมง ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โทร.0-2942-8555 ต่อ 1003-4
ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more