การเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (โซนนิ่ง) เหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือ ?”

          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับกลุ่ม มก.ร่วมกู้ชาติ จัดการเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (โซนนิ่ง) เหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือ ?” เพื่อระดมข้อมูล และองค์ความรู้เชิงวิชาการในการจัดการภาคการเกษตรของประเทศไทยที่มีอยู่ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย

Read more