ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมก. เข้าฟังบรรยาย How to Write Better English การเขียนจดหมายและอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตมก. เข้าฟังบรรยาย How to Write Better English  หัวข้อ  การเขียนจดหมายและอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านต่างประเทศ (Writing English letters and emails for international

Read more

Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด

Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด เป็นสื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยโปรแกรม Word Factory ประกอบด้วย E-courseware 3 ชิ้น ได้แก่ Word Tutor ซึ่งอธิบายเนื้อหาทางภาษา เกม Word Inspection ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่าง prefixes และ suffixs ที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกัน และเกม Word Manufacturing ซึ่งประกอบคำจากฐานศัพท์ที่กำหนด สอบถามได้ที่ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-5566

Read more

สวพ.มก.จัดประชุมคณะทำงาน กิจกรรมโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากร ครั้งที่2/2559

วันที่16 มิถุนายน 2559 สวพ.มก.จัดประชุมคณะทำงาน กิจกรรมโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากร ครั้งที่2/2559

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม “การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สวพ.มก. กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม “การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความสามารถ และทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยากรโดย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก.

Read more

สวพ.มก. ประชุมจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากร ปี 2558

   วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากร นำโดย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ประธานคณะทำงาน) และคณะทำงาน  เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ จัดกิจกรรม Walk Rally – KURDI Family

          ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรม “ Walk Rally – KURDI Family ” เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคลากร ชาว สวพ.มก.

Read more