ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม : สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด | KURDI NEWS

ปัจจุบันพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ จังหวัดตราด ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ฟื้นฟูป่า ทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรใกล้เคียงรู้จักหวงแหนพื้นที่ป่าและร่วมมือกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่า ไม่ทำการเกษตรบุกรุกพื้นที่ป่า นายอนุชา ทะรา: หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more