เครื่องบังคับสุกรแบบถอดประกอบได้

ผศ.น.สพ.ดร. นิติพงศ์ หอมวงษ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 09-4291-4063 

Read more

แอปพลิเคชัน เรื่อง หมู หมู

คุณ วิรัตน์ สุมน สถานีวิจัยทับกวาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9177-0006

Read more