รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ประกาศเกียรติคุณ)

  ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (รางวัลประกาศเกียติคุณ) ผลงานเรื่อง : ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮต์ในอาหาร โดยใช้สารเปลี่ยนสีและการเืรืองแสง ผู้ร่วมวิจัย : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี 2. นางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ (คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 3. นายสาราญ ปราบภัย

Read more