สวพ.มก. ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนฯ การพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อยและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อยและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน 1. พ-ท(ช)2.59/ โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยส่ง สวก. กลุ่มข้าว และ กลุ่มพืชสวน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดการประชุมระดมความคิด เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเสนอต่อ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในกลุ่มข้าว และ กลุ่มพืชสวน เน้นประเด็น precision agriculture, smart farm โดยเรียนเชิญผู้ประสานของ สวก. ในกลุ่มดังกล่าว ให้คำแนะนำในการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง การผลิตกล้ายางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ/วีระศรี เมฆตรง

การผลิตกล้ายางพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆที่สามารถส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำยางให้สูงขึ้น

Read more

มะพร้าวน้ำ (ไม่) หอม…?

มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นตระกูลเดียวกับปาล์มส่วนประกอบของมะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ ส่วนกะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น โคมไฟกะลามะพร้าว ทัพพีกะลามะพร้าว ของเล่น งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้คนโบราณยังเชื่อว่ามะพร้าวเป็นไม้มงคลยังอีกด้วย

Read more

เรื่อง การผลิตกล้ายางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ

การผลิตกล้ายางพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆที่สามารถส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำยางให้สูงขึ้น โครงการวิจัยของนางวีระศรี เมฆตรง ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

Read more

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบประหยัด

เป็นผลงานที่น่าสนใจของ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ และนายจตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ จากภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้­อน ได้ทำการค้นคว้าวิจัย เรื่อง “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบประหยัด” ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ในการปลูกพืชไ­ร้ดิน จนประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเ­กษตรแผนใหม่

Read more

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาการพืชสวน ประจำปี 2552

  จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ศ.ดร.สายล เกตุษา (คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน) –> คำประกาศเกียรติคุณ  

Read more