ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML5 โดยศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และทีมผู้วิจัย

ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML5 เป็นสายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดสูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 และกำแพงแสน 2 ลำต้นตั้งตรงแข็งแรง ไม่หักล้ม ช่อดอกดก ฝักดก ฝักชูเหนือทรงพุ่ม ฝักแก่มีสีฟางข้าว อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน ฝักจะมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อดก ส่วนปลายของฝักโค้งขึ้นเล็กน้อย ฝักแก่มีสีฟางข้าว มีเมล็ดสีเขียวสด มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดประมาณ 75 กรัม ติดต่อได้ที่ ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 034-281266

Read more

สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้รางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากประเทศจีน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้รับรางวัล The International Science Technology Cooperation Award of The People’s Republic of

Read more

สวพ.มก.แสดงความยินดี ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ที่ได้รับรางวัล The International Science Technology Cooperation Award of The People’s Republic of China  

Read more

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้รับรางวัล Jiangsu Friendship Award by Vice Governer Zhang Lei of Jiangsu Province

ศ. ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้รับรางวัล Jiangsu Friendship Award by Vice Governer Zhang Lei of Jiangsu Province เมื่อวันที่

Read more

ชีวประวัติโดยย่อ : ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

 ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ เกิดวันที่ 13 กันยายน 2493 ที่จังหวัดสมุทรสาคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2514 ระดับปริญญาโท สาขาพันธุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2517 หลังจากนั้นได้รับบรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

Read more

ถั่วเขียว: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2

  จากการที่กรมกสิกรรม(กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน)ประกาศส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 1 เป็นผลให้พื้นที่ปลูกของถั่วเขียวในประเทศเพิ่มขึ้นโดยตลอดเนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมที่ปลูกกันอยู่และมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้นทำให้สามารถปลูกในระบบการปลูกพืชหลักต่างๆได้มาก ประกอบกับประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกถั่วเขียวรายใหญ่ที่สุดของโลกมาก่อนหน้านั้นหลายปีแล้ว    สามารถส่งออกได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอด การเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเขียวของไทยนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2519 มีพื้นที่ปลูกเพียงไม่ถึง 1.4 ล้านไร่ได้เพิ่มเป็นกว่า 2.7 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ถึงเท่าตัว และพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นโดยตลอดจนถึง

Read more

สวพ.มก. จัดเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย” เปิดงานโดย ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร และมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย นักวิจัยดาวรุ่ง ผศ.ดร.สิริพล

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี)

   วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การค้นหายีนควบคุมความหอมของถั่วเหลืองฝักสด” (Identification of Gene Controlling Fragrance in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill)) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ

Read more

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ คณะ

หน่วยงาน : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 จำนวน 20 ล้านบาท ระยะเวลาวิจัย 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จากโครงการ :“การ

Read more