สวพ.มก. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การประเมินด้านพิษวิทยานิเวศโดยการใช้วิธีการทางชีววิทยากับวิธีทางเคมี:กรอบงานในการค้นคว้าวิจัยทางสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การประเมินด้านพิษวิทยานิเวศโดยการใช้วิธีการทางชีววิทยากับวิธีทางเคมี:กรอบงานในการค้นคว้าวิจัยทางสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น (Ecotoxicological assessment combining biological and chemical approaches: a framework for undertaking salient environmental research investigations)

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินด้านพิษวิทยานิเวศโดยการใช้วิธีทางชีววิทยารวมกับวิธีทางเคมี: กรอบงานในการค้นคว้าวิจัยทางสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น (Ecotoxicological assessment combining biological and chemical approaches: a framework for undertaking salient environmental research investigations)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินด้านพิษวิทยานิเวศโดยการใช้วิธีทางชีววิทยารวมกับวิธีทางเคมี: กรอบงานในการค้นคว้าวิจัยทางสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น (Ecotoxicological assessment combining biological and chemical approaches: a framework for undertaking salient environmental research

Read more

สารสกัดจากใบเลี่ยนกำจัดหนอนกระทู้หอม

งานวิจัยนี้จะสามารถพัฒนาสารสกัดจากใบเลี่ยน เพื่อใช้ในแปลงเกษตรกรต่อไปได้ นำไปสู่เกษตรทางเลือกที่ปลอดภัยทั้ง สิ่งแวดล้อม เกษตรกร และผู้บริโภค เป็นผลงานของ ผศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์ และ รศ.ดร. สุรพล วิเศษสรรค์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more