ข่าวพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบทความวิชาการ 2021-2022 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ แบบสรุปราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ แบบสรุปราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ ขนาด

Read more

โครงการจัดซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

โครงการจัดซื้อคอลั่มโครมาโตกราฟี่ที่ใช้ในการยแกสารโปรตีนและทำให้บริสุทธิ์

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more