แบบฟอร์ม : งานพัสดุ

แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง  แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง) [pdf] / [word] แบบขอให้จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง) [pdf] / [word]  แบบขอให้จัดซื้อ

Read more

โครงการจัดซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

โครงการจัดซื้อคอลั่มโครมาโตกราฟี่ที่ใช้ในการยแกสารโปรตีนและทำให้บริสุทธิ์

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more