ควินัวพันธุ์ดีปลูกได้ในไทย: แดงห้วยต้มและเหลืองปางดะ

ผศ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

“คีนัว” พันธุ์ดีปลูกได้ในไทย: สายพันธุ์แดงห้วยต้ม และเหลืองปางดะ

ผศ.ดร. ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-3130 E-mail: fagrppt@ku.ac.th

Read more