รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รอง ผอ.สวพ.มก. และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มก.

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มก. ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้อง 703 อาคาร 4

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับคณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.จัดเสวนา”ดิจิทัลและโรบอติกเพื่อการวิจัยด้านการเกษตร…มุมมองจากวิศวกร”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับคณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ดิจิทัลและโรบอติกเพื่อการวิจัยด้านการเกษตร…มุมมองจากวิศวกร” โดยมี รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า และ อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเรื่อง “ดิจิทัลและโรบอติกเพื่อการวิจัยด้านการเกษตร…มุมมองจากวิศวกร”

  แบบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ

Read more

มก.ต้อนรับคณะวิชาการจากหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับและบรรยายพิเศษหัวข้อ “Research and Development System of the University”แก่คณะศึกษาดูงานวิชาการจากหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมเกี่ยวกับระบบ Cloud และห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับระบบ Cloud และห้องศูนย์ข้อมูล Data Center ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และนายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้การต้อนรับและแนะนำระบบ Cloud ณ

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา”

          วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมจัดการความรู้ โครงการอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา” วิทยากรโดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Read more

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รวมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงาน “ด้านการวิจัยสถาบันเพื่อเสริมความรู้และทักษะด้านการบริหารงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรวมมือในการทำวิจัย” เมื่อวันที่ 13

Read more

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกันด้วย Google Docs”

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าว สวพ.มก.เล็งเห็นประโยชน์เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกันด้วย Google Docs”  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกันแก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน เมื่อวันพุธ

Read more

แสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก จำนวน 8 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ส่วนระบบการโอนเงินทุนวิจัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  

Read more

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2549

  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน : ไข้หวัดนกในประเทศไทย (A Vian Influenza in Thailand) ผศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า (ผู้ร่วมวิจัย) >> รายละเอียด

Read more