การปรับปรุงพันธุกรรมปลากะพงขาว

นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3475-6624

Read more

การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมโคนมไทยด้วยเทคโนโลยีจีโนม

รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-780-9677 E-mail: agrskk@ku.ac.th

Read more

กระบือปลักคุณภาพสูง

คุณทวีพร เรืองพริ้ม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-1948-7809

Read more

แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ฉบับปรับปรุงล่าสุดเป็นภาษาไทย (กรกฎาคม 2555)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําแนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมฉบับปรับปรุงล่าสุด (กรกฎาคม 2555) เป็นภาษาไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ. ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในการแปลเอกสารทั้งฉบับ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมภายใต้บริบทของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการดําเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด แนวทางการประเมินความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

Read more