พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย และจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

Read more