พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นองค์กรนำในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัยและจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานงานวิจัย เผยแพร่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Read more