สวพ.มก.จัดประชุม พัฒนาชุดโครงการวิจัย “การท่องเที่ยว”

วันที่ 12 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุม หารือ และระดมสมอง เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเรื่องการท่องเที่ยว ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้ประกาศกรอบการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ณ ห้องทับทิบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก.จัดประชุม พัฒนาชุดโครงการวิจัย ยางพาราและมันสำปะหลัง

           วันที่ 8-9 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุม หารือ และระดมสมอง เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยเรื่องยางพารา และมันสำปะหลัง ตามที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้ประกาศกรอบการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558

Read more