สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไร?

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไร?…ให้เกิดผล” โดย Prof.Dr.Bruce Chehroudi เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้าน R&D Management ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more