แสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สวพ.มก. ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน – ภายนอก จำนวน 8 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ส่วนระบบการโอนเงินทุนวิจัย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  

Read more