การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ภายในหัวข้อ “Economic and social recovery from covid-19 by research and innovation” ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดรูปแบบนำเสนอในรูปแบบ

Read more

มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 โดยบุคลากรสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้

Read more