พลาสติกชีวภาพจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5098 E-mail: rangrong.y@ku.ac.th

Read more

ต้นแบบพลาสติกชีวภาพชนิดโคพอลิเมอร์จากสไปรูไลน่าและแกลบ

รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.02-942-8200 ต่อ 616015  

Read more

พลาสติกชีวภาพ จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5097 E-mail: rangrong.y@ku.ac.th

Read more

เส้นพลาสติกชีวภาพเปล่งแสงสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ

น.ส.ปนัดดา เยือกเย็น น.ส.พลอยระวี แก้วลำใย ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0 -2797 -0999 ต่อ 2128

Read more

เทคโนโลยีสีเขียว 1 : พลาสติกห่วงใยสุขภาพ

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสารเติมแต่งต้านอนุมูลอิสระจากพอลิแลคติกแอซิดรูปร่างคล้ายดาวที่มี 4 แขน เพื่อใช้ในการดักจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกชีวภาพ และการสนับสนุนทุนวิจัยของ สพภ.- วช.”

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้รับการมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารการสนับสนุนทุนวิจัย รวม 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มเรื่องด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มเรื่องด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ กลุ่มเรื่องด้านพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

วช. จัดสัมมนาระดมสมอง “กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการสัมมนาระดมสมองเรื่อง “กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 1 อาคาร วช. 1  เพื่อระดมสมอง

Read more