คืนชีวิตพลับพลึงธารสู่ธรรมชาติ พืชถิ่นเดียวที่ต้องอนุรักษ์

ด้วยเหตุนี้ ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ประกอบด้วย นายเดชา ดวงนามล นายวิสัย คงแก้ว จากสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง นางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์ จากฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.เบญญา มะโนชัย จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารในแหล่งธรรมชาติโดยใช้เทคนิคต่างๆ ทำการสำรวจแหล่งกระจายพันธุ์พลับพลึงธารในพื้นที่จังหวัดระนอง และพังงา ทำการศึกษาวิธีการขยายพันธ์ การเพาะเลี้ยง วัสดุเพาะชำ วิธีการเก็บรักษาพันธุกรรมทั้งในและนอกถิ่นอาศัยรวมถึงการศึกษารูปแบบการปลูกและทดลองปลูกต้นกล้าเพื่อฟื้นฟู คืนชีวิต และเพิ่มจำนวนพลับพลึงธารโดยการทดสอบในพื้นที่คลองเรือ หมู่ 7 และคลองนาคา ในท้องที่ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

Read more

ระดมสมองพัฒนาชุดโครงการวิจัย พลับพลึงธาร

เนื่องด้วยสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สวพ.มก. มีโจทย์วิจัยจาก จ.ระนอง เกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมให้ความคิดเห็นและพัฒนาชุดโครงการวิจัยดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 56 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. หากท่าสนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกรุณาแจ้งไปยัง

Read more