การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทนโดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ Download : เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read more

สัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ พร้อมสาธิตการใช้เตาเบ๊บซีผลิตแก๊สและไบโอชาร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมไพลิน – เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

เครื่องวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการปั่นจักรยาน โดย ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

เครื่องวัดปริมาณการเผาผลาญพลังงานจากการปั่นจักรยาน ช่วยคำนวณหาปริมาณการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ประมวลผลการทำงานผ่านหน้าจอ LED ส่งเสริมการออกกำลังกาย แก่ผู้รักสุขภาพ ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-5258

Read more

คณะเกษตร มก. จัดการประชุมฯ หัวข้อ “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia”

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต จัดการประชุมฯ หัวข้อ “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia” ในวันที่ 28-31 คุลาคม 2557 ณ

Read more

เชื้อเพลิงพลังงานอัดเม็ด โดย รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

เชื้อเพลิงพลังงานอัดเม็ด ช่วยให้พลังงานเผาไหม้สูง ขี้เถ้าน้อย ทดแทนพลังงานปิโตเลียม สะดวกและง่ายต่อการขนส่ง ติดต่อได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-0173 ผลงานวิจัย: อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ คณะ

หน่วยงาน : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 จำนวน 20 ล้านบาท ระยะเวลาวิจัย 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จากโครงการ :“การ

Read more