การพัฒนาคุณภาพพริกป่นอนามัย

ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พริกแห้งและพริกป่นให้มีคุณภาพที่ดี ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และสมบัติทางเคมีกายภาพของพริก เพื่อศึกษาหาสภาวะของอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการผลิตพริกป่นที่มีคุณภาพ

Read more

พริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์เทวี 60 โดย ดร.สิริกุล วะสี และทีมวิจัย

พริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์เทวี 60 สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ต้นสูง70-80 ซม. ความกว้างทรงพุ่ม 60-70 ซม. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ที่ อายุ 100-110 วัน ลักษณะผลอ่อนจะมีสีเขียว ผิวมัน ผลตรง ผลแก่มีสีแดงสด ความยาวผล 3.5-4 ซม ความกว้างผล 0.8-0.9 ซม. ให้ผลผลิตประมาณ 600-700 กรัม/ต้น ลักษณะเด่นของสายพันธุ์มีความเผ็ดจัด สามารถใช้เป็นพริกสด พริกแกง พริกแห้ง และพริกป่น ติดต่อได้ที่ ดร.สิริกุล วะสี และรศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3428-1509

Read more