ซอสพริกจากกล้วยน้ำว้าสุก

ช่อลัดดา เที่ยงพุก
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 08-0578-0455

Read more

พริกจินดา กำแพงแสน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1393

Read more

ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงพริกด้วยสบู่ดำ

ผศ.ดร.บัญชา ชิณศรี อาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของสบู่ดำในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม พบว่า สารแขวนลอยที่ได้จากการบดเมล็ดสบู่ดำสายพันธ์ุสุขสรรค์และสายพันธ์ุมูลนิธิชัยพัฒนา สามารถทำให้ตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปม ตายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 7 วัน และยังสามารถรลดการฟักไข่ของไส้เดือนฝอยรากปมลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นในการทดสอบในสภาพเรือนทดลอง พบว่า สารแขวนลอยที่ได้จากการบดเมล็ดสบู่ดำทั้งสองสายพันธ์ุนี้ยังสามารถลดการเกิดปมบนรากพริกได้อีกด้วย

Read more

ต้นแบบเครื่องคั่วพริกอินทรีย์ โดย อาจารย์รังสรรค์ ไชยเชษฐ์

ต้นแบบเครื่องคั่วพริกอินทรีย์ มีอัตราการผลิตเฉลี่ย 20-35 กิโลกรัม/ชม. ช่วยลดปัญหาการเกิดกลิ่นฉุน ลดการระคายเคือง ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และปัญหาแรงงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์รังสรรค์ ไชยเชษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร.08-9274-8847

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง พัฒนาคุณภาพพริกชี้ฟ้าแห้งอนามัยเพื่อการส่งออก/อรรณพ ทัศนอุดม

กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตพริกชี้ฟ้าแห้งที่มีคุณภาพส่งโรงงานอุตสาหกรรม และส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า แก้ปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของพริกชี้ฟ้าทั้งสด และแห้ง และสามารถนำไปส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกรูปแบบอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอาหารเสริม สารสกัด รวมถึงยารักษาโรค

Read more