สัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไร เกษตรไทยไปโลด” คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมสัมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไร เกษตรไทยไปโลด” จัดโดย นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรสัมมนา ดังต่อไปนี้

Read more