รศ.ดร. พรทิพย์ ไชยโส : รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 ผู้ชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕   เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ที่จัดขึ้น ณ

Read more