รางวัล TEQ Award ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มีการมอบรางวัล TEQ Award ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (รางวัลที่

Read more

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล TEQ Award ประจำปี 2557

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) วช. ร่วมกับ บ. ทีอีคิว จำกัด จัดให้มีรางวัล T E Q Award ประจำปี 2557 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น ขอความร่วมมือคณะ/สถาบันที่มีหน่วยงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ของคณะ/สถาบัน ประกาศรับสมัคร คัดเลือก

Read more

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (T E Q Award) ประจำปี 2556

Download เอกสารการสมัครและรายละเอียด

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (T E Q Award) ประจำปี 2556

(รายละเอียด)

Read more